Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

På Sjöviks Förskola erbjuder vi alla föräldrar att delta i sitt barns vardag. Förskolan mål är att det ska vara ett bra samarbete mellan hem och förskola med en ömsesidig respekt och förståelse med barnet i centrum.

I förskolans läroplan står det följande:

”Vårdnadshavare har ansvar för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i frågan om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande.”
Lpfö98/16Vi på förskolan erbjuder er vårdnadshavare att lära känna era barns kamrater och deras föräldrar. Vi anser att det gynnar både ert barn och andras barn i framtiden då barnen har fler vuxna som ser och kan bekräfta dem och det ges möjlighet att skapa större kontaktnät kring varje familj.

Förskolan erbjuder alla familjer regelbundna ”arbetspass”. Arbetspassen fördelas efter familjernas önskemål med 6 tillfällen på våren och 5 tillfällen under hösten.
Arbetspassen schemaläggs av förskolechefen i god tid innan varje termin. Om man av någon anledning inte kan komma på sitt tilldelade arbetspass är det varje familjs ansvar att byta med annan vårdnadshavare.

Förskolan erbjuder ”Fixardagar” två gånger per år. På dessa fixardagar är föräldrar, barn och personal välkomna att arbetar tillsammans några timmar. Vi förbättrar och förnyar barnens lärmiljö på förskolan. Förskolan bjuder på mat.

Förskolan firar även Lucia och Midsommar tillsammans med er föräldrar och andra anhöriga.