Sidhuvudbild

Utvecklingsområde

Förskolans prioriterade utvecklingsområde

Förskolans prioriterade utvecklingsområde för 2017 är att utveckla pedagogernas medvetenhet om och förhållningssätt då det gäller likabehandling.

För att pedagogerna ska bli medvetna om och utveckla förståelse för normer ska all personal på förskolan läsa ”Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling”. Litteraturen delas upp så att pedagogerna läser några kapitel i taget inför ett möte varannan månad då pedagogerna och förskolechef träffas för att reflektera över och diskutera tankar som uppstår kring litteraturen. Syftet med läsningen och det uppföljande reflektionstillfället är att reflektera över och diskutera hur vi kan förankra litteraturen i den vardagliga pedagogiska verksamheten – förankra ett normkreativt förhållningssätt som vilar på en vetenskaplig grund i både den fysiska och psykosociala lärmiljön. Som stöd vid läsningen och den gemensamma diskussionen finns reflektionsfrågor till varje kapitel i boken.
Enligt Karin Salmson, som är författare till den aktuella litteraturen, är det av stor vikt att diskutera samt kritiskt granska den egna verksamheten och sitt eget agerande för att få syn på sitt eget förmedlande av normer. Därmed är målet att detta utvecklingsarbete genererar en djupare kunskap, medvetenhet och kreativitet kring normer och likabehandling. Detta förhållningssätt förväntas bli synliggjort i såväl val av aktiviteter, lekar, barnbokslitteratur som bemötande samt kommunikation med både barn och vårdnadshavare. Vidare menar Salmson att pedagogers arbete med normer inom förskolan ger barnen förutsättningar till att utvecklas till unika individer utan att begränsas av föreställningar om de olika grupper de förväntas ingå i (t.ex. kön, etnicitet, funktion). Enligt förskolans läroplan (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/16) ska förskolan motverka traditionella könsmönster och könsroller. Barn ska i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
Syftet med läsningen är även att utveckla och stimulera barnens normkreativitet. Enligt förskolans läroplan ska förskolan uppmuntra och stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/16).

Mer ur förskolans läroplan:
Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i för¬skolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/16).
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som förekommer i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kultur¬arvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barn utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/16).