Sidhuvudbild

Ur och skur

I Ur och Skur - Upplevelsebaserat lärande både ute och inne
I ur och skur är en del av friluftsfrämjandets landsomfattande rörelse som värnar om det rörliga friluftslivet och naturen.
Idag finns det ca 200 I Ur och Skurenheter över hela Sverige i form av förskolor, familjedaghem, skolor och fritidshem för barn och ungdomar mellan 1 och 13 år.
Barn trivs i naturen. Leken går över stock och sten och det finns lekredskap så det räcker till alla. I naturen kan alla hitta sin egen utmaning, i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd. När leken tar paus smakar matsäcken som bäst och efter maten somnar man lätt till vindens sus.
I Ur och Skurs grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen. Det innebär att barnen får hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen, samtidigt får de en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet.
I Ur och Skur arbetar med utomhuspedagogik som metod, där leken är en viktig del och lärandet bygger på upplevelser med hela kroppen och alla våra sinnen. Pedagogernas roll är att utgå från barnen och gruppen och att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.
Vi pedagoger utgår givetvis även från Lpfö98/16.

(Lpfö98/16=Läroplan för förskolan)

I-ur-och-Skur-pedag.jpg