Sidhuvudbild

Förskolans värdegrund

Sjöviks Värdegrund

Vi lägger stor vikt vid utomhuspedagogik där vi lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi vill ge alla barn självkänsla och självförtroende. Tillit till sin egen förmåga – jag är sedd, jag duger som jag är, jag kan och jag klarar av.

Vårt mål på Sjövik är att vi arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Alla får kunskap om våra rättigheter och skyldigheter.

Vi ska alla få möjlighet till kunskap om allas lika värde. Vi på förskolan bemöter alla med respekt och tolerans.

Vi skapar förutsättningarna för att få förståelsen av hur människan, naturen och samhället påverkar varandra.Trygghet – Alla som vistas på förskolan ska känna sig välkomna och trygga.

Ansvar – Alla på förskolan ska värna om vår inne och utomhusmiljö, närmiljö och värna om allt levande.

Respekt – Alla på förskolan ska vara rädda om varandra. Vi lär oss att ta hänsyn, samarbeta och kommunicera genom vardagliga situationer.

Jämlikhet – Alla på förskolan är lika viktiga. Alla ska få möjligheten att utvecklas och lära på lika villkor.

Empati – Alla på förskolan bryr sig om varandra. Alla ska bli sedda, lyssnade på och lära sig att lyssna på andra. Vi försöker förstå hur andra känner sig.

Delaktighet – Alla på förskolan ska känna sig delaktiga, kunna göra egna val, demokratiska val och även ha förståelse och acceptera andras val.

Ur-och-skur.jpg